RADIO

Política de privacitat

Avís Legal

El lloc web www.lagradaonline.cat és editat i mantingut per ANTUL INVEST, S.L.O. C/Lluis Millet, 64 (08320 El Masnou) Barcelona. Tel. 937 901 253 i NIF: B-66565854.

Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals regulen l’accés, navegació i ús –incloent els continguts i serveis posats a disposició en ella– de la pàgina web La Grada, compresa en els dominis www.lagradaonline.com, www.lagradaonline.cat i www.diariolagrada.com de la qual són titular ANTUL INVEST, S.L.O. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals per part de qui realitza l’accés que adquireix la condició d’usuari (l”Usuari’).

Les Condicions Generals vigents seran les que a cada moment apareguin publicades com a tals en el referit Lloc web, podent ser modificades per ANTUL INVEST, S.L.O. en qualsevol moment.

La regulació que s’estableix en les presents Condicions Generals ho és sense perjudici de les condicions específiques que, en el seu cas, s’estableixin per a un determinat servei / contingut, a les quals quedarà sotmès l’Usuari en tant accedeixi / faci ús -segons sigui procedent- del / dels mateix/s, la qual cosa estarà clarament indicat (en endavant les “Condicions Particulars”).

Respecte als serveis / continguts de tercers inclosos en el Lloc web, aquests es regiran per les condicions que dita tercera estableixi i als quals quedarà sotmès l’Usuari conforme a l’en elles disposat.

Accés i ús

Sense perjudici dels costos de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions del proveïdor contractat per l’Usuari, l’accés i ús del Lloc web és lliure i té caràcter gratuït excepte indicació en contra en les Condicions Particulars de què es tracti o en les condicions generals del tercer titular dels serveis / continguts de què es tracti.

L’accés i ús del lloc web per part de l’Usuari –el que comprèn també l’ús de continguts / serveis– es realitza sota la seva total responsabilitat, la qual cosa és conegut i acceptat per aquest, suposant tal accés i ús l’acceptació de les Condicions Generals i, en el seu cas, Particulars que regeixin a cada moment, comprometent-se l’Usuari a utilitzar el lloc web amb els seus continguts i serveis conforme a tals condicions i a la legislació aplicable, ajustant-se a més a la moral, a l’ordre públic i bones costums generalment acceptats.

L’ús que realitzarà l’Usuari serà diligent i correcte conforme a la finalitat per a la qual s’ha posat a la seva disposició tal contingut o servei i en cap cas podrà danyar la bona imatge de ANTUL INVEST, S.L.O. ni de tercers ni menyscabar el funcionament del Lloc web. En cap cas l’Usuari podrà accedir als continguts i serveis del lloc web mitjançant procediments diferents als que estableix ANTUL INVEST, S.L.O. o els tercers titulars d’aquells a tal fi.

Referent a això l’Usuari es compromet a seguir les instruccions que des de ANTUL INVEST, S.L.O. se li puguin proporcionar així com a comunicar-li qualsevol incidència o conducta contrària a dret que tingui coneixement.

Els continguts del Lloc web són elaborats per ANTUL INVEST, S.L.O. i/o per tercers, la seva posada a la disposició de l’Usuari és per al seu ús personal i no comercial o professional.

L’accés i ús del lloc web per menors ha de ser controlat pels seus pares o tutors o representants legals, recaient en ells tota la responsabilitat sobre aquest. La contractació de productes o serveis en el lloc web per menors haurà de comptar amb el consentiment previ d’aquells, sent igualment responsables de quants actes pugui realitzar el menor en aquest sentit. Referent a això els pares o tutors o representants legals poden emprar programes informàtics que permeten limitar l’accés als continguts disponibles.

En cap cas es derivarà cap responsabilitat per a *ANTUL *INVEST, S.L.O. per l’ús que pugui realitzar un menor del Lloc web.

Accés amb claus

Sense perjudici del que disposin, en el seu cas, les Condicions Particulars (o les condicions generals / particulars del tercer de què es tracti), en el cas que algun servei / contingut del Lloc web sigui d’accés restringit i l’Usuari hagi de registrar-se amb el seu corresponent identificador d’usuari i clau –tant si aquests són proporcionats pel titular del servei com si els tria l’Usuari– deurà: (i) aportar informació veraç i lícita; (*ii) fer un ús diligent del seu identificador i clau, mantenint la seva confidencialitat a fi d’evitar el seu ús per terceres persones, no cedint per tant en cap cas tals dades donat el caràcter personal i intransferible dels continguts / serveis d’accés restringit; (*iii) notificar al titular del servei / contingut qualsevol circumstància que conegui i que permeti o evidenciï l’ús indegut de tals dades.

ANTUL INVEST, S.L.O. no tindrà responsabilitat alguna derivada de l’ús indegut o negligent per part de l’Usuari del seu identificador i clau.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual o industrial del lloc web –comprenent els continguts inclosos en els mateixos i els drets sobre aquests, inclosos els d’imatge– corresponen amb caràcter general a ANTUL INVEST, S.L.O., ja sigui originàriament o de manera derivativa, o als tercers que presenten continguts o presten serveis a través d’aquests, tret que s’indiqui el contrari.

En cap cas les presents Condicions Generals suposen la concessió de llicència, cessió o cap autorització sobre els drets referits en el paràgraf anterior.

Referent a això, els Usuaris es comprometen –a títol no limitatiu– ja sigui totalment o parcialment a no reproduir, modificar, explotar, exhibir, vendre, distribuir, comunicar públicament, reproduir, posar a disposició, realitzar l’extracció, reutilització, resum o ressenya, enviament, reexpedició ni a usar amb finalitats comercials o professionals o públics els continguts dels llocs web –en qualsevol forma o modalitat– sense la prèvia autorització escrita del titular dels drets segons s’indica en el primer paràgraf del present apartat.

L’anterior prohibició inclou a títol no limitatiu la còpia i adaptació del codi HTML del lloc web i tots els materials gràfics per ell servits, incloent botons, barres, fons, logotips, fotografies o altres no expressats en aquestes Condicions Generals, exceptuant els casos en els quals ANTUL INVEST, S.L.O. expressi el contrari.

Tampoc es podrà realitzar la reproducció de pàgines o textos del lloc web sense perjudici del dret de cita, qualsevol tipus de reproducció que excedeixi aquest dret haurà de comptar amb l’autorització prèvia i expressa de ANTUL INVEST, S.L.O.

L’ús del lloc web haurà de realitzar-se pels Usuaris amb ple respecte als drets objecte de la present condició titularitat de ANTUL INVEST, S.L.O. o de tercers. Respecte a continguts que, en el seu cas, pugui pujar l’Usuari al lloc web s’ha d’estar al que es disposa en la condició relativa a la participació.

Responsabilitat

ANTUL INVEST, S.L.O. no atorga cap garantia sobre l’exactitud, adequació, utilitat, exhaustivitat, fiabilitat o integritat dels continguts i serveis –i, en particular sobre la informació i els materials– que s’ofereixen en el Lloc web, per la qual cosa no podrà derivar-se cap responsabilitat per a ella.

Tampoc atorga ANTUL INVEST, S.L.O. cap garantia sobre els continguts / serveis que presten tercers a través dels Llocs web ni sobre els que inclou publicitat o aquells sobre els quals pugui, en el seu cas, mitjançar, per la qual cosa no podrà derivar-se cap responsabilitat per a ella.

ANTUL INVEST, S.L.O., no pot garantir la seguretat dels seus sistemes ni dels llocs web, per la qual cosa –a títol no limitatiu– poden existir vulnerabilitats i virus informàtics que podrien ocasionar alteracions en els seus propis sistemes o en els de l’Usuari. Això tot i que ANTUL INVEST, S.L.O. empra unes mesures de seguretat adequades. Tampoc garanteix el correcte funcionament del lloc web, la seva continuïtat i rendiment, així com l’absència d’errors o fallades.

Per això, ANTUL INVEST, S.L.O. no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de circumstàncies descrites en el paràgraf anterior (a títol no limitatiu, tant els que poguessin produir-se en el maquinari com en el programari, comprenent a títol merament enunciatiu: arxius, fitxers i bases de dades).

En el lloc web s’ofereixen varietat de continguts, productes i serveis, alguns per part de ANTUL INVEST, S.L.O. i altres per part de tercers. La presència d’aquests en el lloc web en un determinat moment no ofereix cap garantia que vagin a tenir continuïtat temporal, no existint cap obligació sobre aquest tema (el que a títol no limitatiu comprèn l’absència d’obligació –sense perjudici de la legislació vigent– de continuar oferint un contingut, producte o servei al llarg del temps, guardar les dades relacionades amb ells, realitzar i mantenir còpies de seguretat, mantenir les condicions de gratuïtat o accés proporcionades en el moment en què l’Usuari es dona d’alta en el mateix). Així doncs, ANTUL INVEST, S.L.O. podrà lliurement, en qualsevol moment i a la seva sencera discreció, modificar la presentació i configuració del Lloc web, així com els continguts i/o serveis compresos en aquest, la seva continuïtat o el seu format o presentació, sense que d’aquestes modificacions es pugui derivar cap responsabilitat per a ella.

L’Usuari és l’únic responsable de l’avaluació i contractació, en el seu cas, dels productes, continguts i serveis oferts en el lloc web. ANTUL INVEST, S.L.O. no serà part ni responsable dels contractes i/o acords que se celebrin entre l’Usuari i les diferents empreses que ofereixen els seus serveis a través dels llocs web, ni serà de cap manera responsable de la veracitat o legalitat dels anuncis o ofertes publicats pels seus anunciants en el lloc web.

En cap cas és ANTUL INVEST, S.L.O. responsable dels continguts, productes i/o serveis de tercers inclosos en el lloc web.

Participació

ANTUL INVEST, S.L.O. podrà establir bé per si o a través de tercers mecanismes de participació en el lloc web a fi de que els Usuaris puguin realitzar comentaris, debatre o participar en concursos i enquestes. En els supòsits de participació a través de plataformes / eines de tercers els Usuaris hauran de complir les condicions que regulen l’ús d’aquestes i que proporciona el titular d’aquestes.

Les opinions abocades pels Usuaris en cap cas es corresponen amb les d’ANTUL INVEST, S.L.O. ni les aprova pel mer fet de figurar en el lloc web. Els Usuaris participen sota la seva total responsabilitat, no podent-se derivar cap responsabilitat per a ANTUL INVEST, S.L.O. per les actuacions d’aquests.

Els comentaris dels Usuaris podran ser utilitzats lliure i il·limitadament, de manera parcial o total, per ANTUL INVEST, S.L.O. La participació es realitzarà pels Usuaris respectant les normes d’ús que es recullen en les presents Condicions Generals i, en particular, a títol no limitatiu, les següents: (i) no es podrà assumir una falsa identitat; (*ii) ni proporcionar informació falsa o enganyosa; (*iii) ni remetre correus o missatges en cadena (en particular no sol·licitats, *spam) o estructures piramidals; (*iv) ni remetre publicitat, opinions o avisos amb finalitats comercials o professionals; (*v) tampoc es podrà obtenir i revelar la identitat o dades d’altres Usuaris; (vaig veure) no es podrà respondre a missatges d’altres Usuaris per llits diferents als facilitats pels Llocs web; (*vii) no es podran modificar o eliminar missatges d’altres Usuaris; (*viii) no es podrà posseir més d’un compte d’accés per a la participació en els Llocs web (s’entén per compte un únic nom d’usuari i una adreça d’email amb la seva corresponent contrasenya); (*ix) es mantindrà la cortesia i educació amb la resta dels Usuaris; (*ix) els comentaris o missatges versaran sobre la matèria del fil / notícia de què es tracti i no es repetiran; (x) no es podran incloure enllaços a llocs web que res tinguin a veure amb el tema de què es tracti o de continguts contraris a les presents Condicions Generals.

En tot moment ANTUL INVEST, S.L.O. podrà eliminar totalment o parcialment les opinions que siguin inapropiades conforme al regulat en les presents Condicions Generals, podent bloquejar l’accés a l’Usuari incomplidor sense que d’això es derivi cap responsabilitat per a aquella.

Quant als continguts que, en el seu cas, l’Usuari proveeixi o subministri al lloc web a través dels mitjans que, en el seu cas, puguin facilitar-se, els mateixos compliran el que es disposa en les presents Condicions i a títol no limitatiu: (i) estaran lliures de drets de tercers (especialment drets de propietat intel·lectual o industrial) ni, en general, perjudicaran dret de tercer algun; (*ii) seran respectuosos amb el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge; (*iii) no seran sexualment explícits ni obscens, ni de caràcter violent ni xenòfob ni discriminatori ni serà ofensius.

L’Usuari que bolqui continguts en el lloc web el fa sota la seva total responsabilitat. Respecte a tals continguts l’Usuari en col·locar-los en el lloc web cedeix gratuïtament a ANTUL INVEST, S.L.O. amb caràcter no exclusiu i amb capacitat per a cedir-los a tercers la totalitat dels drets d’explotació sobre aquests continguts (siguin de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge, o de qualsevol altra naturalesa i/o contingut econòmic similar), per a tothom, pel període màxim de cessió dels drets contemplat en la legislació vigent, per a qualsevol tecnologia, mitjà i modalitat d’explotació existent o futura.

ANTUL INVEST, S.L.O. pot en qualsevol moment i a la seva sencera discreció eliminar del ñloc web els continguts subministrats per un Usuari sense que d’això es derivi cap responsabilitat per part seva.

Incompliment

Als usuaris que violin les presents Condicions Generals i sense perjudici de les responsabilitats al fet que en el seu cas pertoqui (ja siguin de caràcter civil, penal i/o administratives), se’ls podrà negar i bloquejar l’accés al lloc web a la sola discreció de ANTUL INVEST, S.L.O. L’Usuari infractor haurà de mantenir indemne a ANTUL INVEST, S.L.O. sense cap limitació de qualssevol danys que la seva conducta li ocasionis.

Política d’enllaços – Enllaços

El lloc web La Grada pot contenir enllaços a llocs web de terceres parts. Aquests enllaços són proveïts únicament com una facilitat per a l’Usuari i no són patrocinats per ANTUL INVEST, S.L.O; sense que en cap cas es derivi cap responsabilitat per a ANTUL INVEST, S.L.O. quant a ells, ja sigui a títol merament enunciatiu pels seus continguts, serveis, funcionament i/o fiabilitat. En cas que l’Usuari decideixi accedir als llocs web de terceres parts enllaçades, el fa pel seu compte i risc i sota la seva total responsabilitat.

Respecte a l’establiment d’enllaços amb destinació al lloc web La Grada, ANTUL INVEST, S.L.O. autoritza el seu establiment sempre que el tercer que pretengui establir-lo indiqui clarament el destí de l’enllaç i que la pàgina des de la qual es realitza aquest compleixi la legislació vigent i no perjudiqui drets de tercers. L’establiment de l’enllaç no suposa ni podrà interpretar-se de cap manera com a indicatiu de l’existència d’una relació jurídica entre qui estableix aquest enllaç i ANTUL INVEST, S.L.O; tampoc existirà cap responsabilitat de cap mena per part de ANTUL INVEST, S.L.O. quant a la web de qui estableix un enllaç al lloc web, a títol merament enunciatiu en relació amb els seus continguts, serveis, funcionament i/o fiabilitat.

En tot cas, ANTUL INVEST, S.L.O. a la seva sencera discreció pot prohibir o inutilitzar qualsevol enllaç d’o al seu lloc web en qualsevol moment.

Contacte

Qualsevol aclariment o pregunta relacionada amb les presents Condicions Generals i, en particular, amb la utilització del lloc web de ANTUL INVEST, S.L.O. i els seus serveis ha de ser dirigida a redaccion@diariolagrada.com.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola. En aquells casos en què la normativa prevegi tal possibilitat, la jurisdicció competent serà la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant les parts expressament a qualsevol altre que pugui correspondre’ls.

Portada

No hi ha contingut disponible

Benvingu a La Grada!

Identifica't amb el teu compte

Crea un nou compte!

Emplena el següent qüestionari

Recupera la teva contrasenya

Si us plau, introdueix el teu nom d'usuari o adreça de correu electrònic per a restablir la teva contrasenya

Afegir nova llista de reproducció