RADIO

Bases legals de participació als sortejos

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG SETMANAL DE LA TASSA DE LA GRADA

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa *Antul *Invest S.L.O., amb domicili en c/*Lluis Millet, 64è 08320 *Masnou i identificada amb el número B66565854, organitza el sorteig setmanal de la tassa de la Graderia En línia (d’ara endavant, “Sorteig Setmanal”). El Sorteig Setmanal serà d’àmbit nacional -a desenvolupar a través d’Internet- i exclusiu per a usuaris residents a Espanya d’acord amb el que es disposa en l’apartat requisits de participació.

La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de la Graderia En línia.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

El Sorteig Setmanal s’iniciarà el dilluns a les 13.00 hores de cada setmana i finalitzarà cada divendres a la 12.00 hores de la mateixa setmana.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG SETMANAL

Els requisits de participació seran els següents:

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya.

Només podran participar aquelles persones que siguin subscriptores del canal de Twitch ‘La Grada’.

Els participants hauran de fer els seus comentaris en el vídeo corresponent de Twicht del canal La GradaSports’ radio, amb el nom del jugador que s’amaga en les pistes ofertes pel programa presentat per Francesc Via.

– Els participants podran respondre en cadascun dels vídeos amb múltiples respostes, però només es tindrà en compte la seva primera resposta de cada setmana.

4.- CONDICIONS DEL SORTEIG SETMANAL I PREMIS

Es triarà al guanyador per mitjà de la plataforma Sortea2 de manera aleatòria. El guanyador serà comunicat durant l’emissió del programa de cada divendres pels membres de l’equip, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.

El premi consistirà en una tassa de La Grada. El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració.

La celebració del Sorteig Setmanal, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleixen amb els requisits exigits en les bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del Sorteig Setmanal perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut del Sorteig Setmanal.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.

Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants del Sorteig Setmanal i que, en qualsevol moment, poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

La participació en el Sorteig Setmanal, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels participants en els respectius vídeos, no podran vulnerar en cap concepte les regles comunitàries de Youtube ni les condicions d’ús de *Youtube.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del Sorteig Setmanal. Tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant del premi que obtingui del Sorteig Setmanal.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització del Sorteig Setmanal o el gaudi total o parcial del premi.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant, amb l’acceptació d’aquestes bases legals, consent que les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer, titularitat de *Antul *Invest S.L.O., amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats i tramitar el lliurament del premi.

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail a redacció@diariolagrada.com adjuntant còpia d’un document identificatiu.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en el Sorteig Setmanal.

El mer fet de participar en el Sorteig Setmanal implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Youtube a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.

Portada

No hi ha contingut disponible

Benvingu a La Grada!

Identifica't amb el teu compte

Crea un nou compte!

Emplena el següent qüestionari

Recupera la teva contrasenya

Si us plau, introdueix el teu nom d'usuari o adreça de correu electrònic per a restablir la teva contrasenya

Afegir nova llista de reproducció